IDS badanie psychologiczne

Skala Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku od 5 – 10 lat. Po wykonaniu badania otrzymacie Państwo dokładną wiedzę na temat zdolności poznawczych Waszego dziecka takich jak:

 • percepcja wzrokowa

 • pamięć fonologiczna (pojemność pamięci krótkotrwałej w zakresie przechowywania informacji dotyczących głosek, liter i liczb)

 • Uwaga selektywna (zdolność do świadomego kierowania uwagi na istotne cechy badania)

 • Pamięć wzrokowo - przestrzenna (pamięć krótkotrwała- wzrokowa zapamiętywanie bodźców figuralnych)

 • rozumowanie pojęciowe (zdolność klasyfikowania obiektów)

 • pamięć słuchowa długotrwała

Oraz kompetencje w zakresie:

 • umiejętności motorycznych (w tym zdolność do analizy wzrokowej i sprawność grafomotoryczna niezbędne do opanowania umiejętności czytania i pisania)

 • umiejętności społeczno-emocjonalne (takich jak regulowanie emocji negatywnych oraz znajomości reguł zachowania w różnych, trudnych sytuacjach społecznych)

 • rozumowanie logiczno - matematyczne (umiejętność wykorzystywania zdolności logicznego myślenia do wykonywania zadań opartych na relacjach ilościowych i przestrzennych).

 • kompetencje językowe (sprawność komunikacyjna pozwalająca dziecku na rozumienie tego, co mówią do niego inni ludzie oraz na poprawne konstruowanie wypowiedzi, które ono samo kieruje),

 • Motywacja osiągnięć (motywacja do nauki rozumienia jako chęć uczenia się i zdobywania wiedzy o świecie, motywacja zadaniowa i koncentracja na zadaniu rozumiana jako umiejętność wykonywania narzuconych z zewnątrz zadań, gotowość do pokonywania przeszkód przy ich realizacji i odraczania nagrody oraz koncentrowania swojej uwagi na istotnych elementach realizowanych zadań).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci (w badaniu wykorzystywane są różne pomoce jak np. Książeczki, obrazki, klocki, fotografie, figurki)

 

IDS można wykorzystywać do:

 1. Oceny poziomu inteligencji, określenia poziomu poszczególnych umiejętności i zdolności w odniesieniu do grupy rówieśniczej,
 2. Określenia mocnych i słabych stron dziecka (np.: w związku z planowaniem oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych),
 3. Określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka,
 4. Wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte